I. Úvodné ustanovenia.
 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“), upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom a užívateľmi pri poskytovaní a využívaní služieb na inzertnom portáli „Spotrebá-čik.sk“ (ďalej len „IPS“).
 2. Prevádzkovateľom portálu „IPS“ a zároveň aj poskytovateľom služieb je spoločnosť Grand – MS, s.r.o. Prievidza, Ivana Krasku 1881/32-C, 971 01 Prievidza, SR, ktorá je zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: S.r.o., vložka 13030/R-16291 (č. 307 - 16291). Kontakt na prevádzkovateľa je prostredníctvom elektronickej adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 3. K prijatiu týchto OP užívateľom dochádza ich odsúhlasením zo strany užívateľa.
  1. Odsúhlasením týchto OP dochádza k vzniku zmluvného obchodného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom, ktorý sa riadi týmito OP.
  2. Vznikom tohto zmluvného obchodného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom stráca užívateľ postavenie spotrebiteľa, nakoľko vstupuje do obchodného vzťahu s poskytovateľom, ako jeho obchodný partner.
  3. V rámci zmluvného obchodného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom poskytuje poskytovateľ užívateľovi služby IPS, pričom užívateľ za tieto poskytované služby dáva poskytovateľovi súhlas na zasielanie e-mailov informačného, obchod-ného, reklamného, či iného charakteru vrátane newslettrov, na e-mailovú adresu užívateľa, ktorú tento uviedol, ako svoju kontaktnú adresu. Frekvencia zasielania takýchto e-mailov nie je stanovená, ani nijako obmedzená. Za udelenie súhlasu so zasielaním predmetných e-mailov zo strany užívateľa, sa považuje odsúhlasenie týchto OP užívateľom.
  4. Po dobu využívania služieb IPS užívateľom, nie je možné aby užívateľ svoj súhlas so zasielaním informačných, obchodných a reklamných e-mailov odvolal, či zrušil. Ak tak vykoná takéto zrušenie, či odvolanie, nebude zo strany poskytovateľa akceptované.
  5. Užívateľ môže zrušiť svoj súhlas so zasielaním informačných, obchodných a reklamných e-mailov s účinnosťou najskôr 30 dní po preukázateľnom zrušení využívania služieb IPS. Zrušenie musí byť písomné zaslané doporučene poskytovateľovi, prípadne zaslané e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Do uvedenej doby môže poskytovateľ užívateľovi takéto e-mali zasielať.
  6. Otázky neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 4. Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb portálu odovzdá svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“) elektronicky, poštou či iným spôsobom, poskytuje tým prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zá-kon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“): používať, upravovať, kopí-rovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží užívateľovi odplata.
 5. Užívateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov na kontakty, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je poskytovateľ. E-maily môžu mať informačný, alebo reklamný charakter. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ kedykoľvek oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu prevádzkovateľovi na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy - kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy. Avšak nakoľko medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká v zmysle týchto OP zmluvný obchodný vzťah umožňujúci poskytovateľovi počas doby po ktorú užívateľ využíva služby IPS mu e-maily zasielať, je poskytovateľ oprávnený užívateľovi e-maily zasielať až do doby ukončenia ich obchodného vzťahu s akceptáciou podmienok uvedených v článku I), odstavci 3), písme-ne e), týchto OP.
 6. Pri postavení užívateľa ako obchodného partnera v rámci zmluvného obchodného vzťahu, nie je orgánom dozoru SOI, ale platia ustanovenia týchto OP a Obchodného zákonníka.
 7. V prípade, že by sa za bližšie nešpecifikovaných okolností predsa len náhodou dostal uží-vateľ do postavenia spotrebiteľa, čo sa však nepredpokladá, tak v takomto prípade je orgán dozoru:
  1. S pôsobnosťou pre Trenčiansky kraj: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, č.t.: 046/5422771, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
  2. S celoslovenskou pôsobnosťou je: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej in-špekcie, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., č.t.: 02/58272103.
 8. Vo vzťahu k odstavcu 7) tohto článku, po odsúhlasení OP užívateľom a následnom využití niektorej zo služieb IPS užívateľ súhlasí so začatím poskytovania služieb či inzercie po prekročení stanoveného limitu aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania služby). V zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z.z. (O ochrane spotrebiteľa ...) udelením tohto súhlasu užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ týmto vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že udelením (vyjadre-ním) súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie, stráca právo na odstúpenie od zmluvy. II. Základné pojmy a skratky.
 1. Obchodné podmienky – Majú charakter zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom. Upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a užívateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli IPS (ďalej len „OP“).
 2. Grand – MS – Je nositeľom právnej subjektivity prevádzkovateľa IPS a poskytovateľa služieb prostredníctvom IPS. Celý názov organizácie, vrátane jej adresy je Grand – MS, s.r.o. , so sídlom Ivana Krasku 1881/32-C, 971 01 Prievidza, Slovensko (ďalej len „Grand – MS“).
 3. Prevádzkovateľ – Prevádzkuje portál. Prevádzkovateľom je spoločnosť Grand – MS, (je v jednej osobe i poskytovateľom). 
 4. Poskytovateľ – Poskytuje služby. Poskytovateľom je spoločnosť Grand – MS, (je v jednej osobe i prevádzkovateľom). 
 5. Užívateľ – Je každý kto zadal do IPS info o službe, prípadne zadal údaje do kategórie na prezentáciu firiem „Firmy – SZČO“, či kategórie „PR články – SEO“, alebo kategórie „Poradňa“.
 6. Registrovaný užívateľ – Registrovaný užívateľ zadáva pri svojej registrácii : Meno (nejedná o skutočné meno užívateľa, ale NICK pod ktorým užívateľ využíva službu IPS), Heslo, Overenie hesla, E-mailovú adresu (na ktorú chce byť kontaktovaný), Overenie e-mailovej adresy a prostredníctvom ochrannej antispamovej komponenty potvrdzuje že nie je robot. Telefón (na ktorý chce byť kontaktovaný). Následne môže registrovaný užívateľ spravovať svoje publikované inzeráty prostredníctvom svojho takto vytvoreného konta, do ktorého vstupuje cez svoje Užívateľské meno a Heslo.
 7. Neregistrovaný užívateľ – Môže vkladať inzerát bez registrácie, pričom pri vkladaní inzerátu musí uviesť nasledovné údaje: Meno (nejedná o skutočné meno užívateľa, ale NICK pod ktorým užívateľ využíva službu IPS), Kontaktný telefón a E-mail (tieto nemusia byť užívateľa, ale osoby, ktorá má byť kontaktovaná). Po vložení inzerátu je na ním zadaný kontaktný e-mail zaslaný IPS e-mail obsahujúci linky na spravovanie konkrétneho vloženého inzerátu. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby si užívateľ tento e-mail odložil, nakoľko bez linkov v ňom uvedených nebude možné predmetný inzerát spravovať.
 8. Užívateľské konto - Vyplnením požadovaných údajov pri registrovanom užívateľovi vznikne užívateľské konto, prostredníctvom ktorého môže užívateľ po zadaní svojho Užívateľského mena a Hesla spravovať (editovať) svoje inzeráty. Vyplnením požadovaných údajov pri neregistrovanom užívateľovi vznikne taktiež užívateľské konto, ktoré je však možné spravovať len prostredníctvom linkov zaslaných informačným e-mailom po vyplnení údajov pri vkladaní inzerátu. Linky sú zaslané na kontaktný e-mail uvedený užívateľom pri vkladaní inzerátu.
 9. Inzertný portál Spotrebáčik – Je inzertný portál nachádzajúci sa na webe na adrese www.spotrebacik.sk, prostredníctvom ktorého:
  1. Sú pre jeho užívateľov sprostredkovávané informácie o rôznych druhoch tovarov a služieb.
  2. Môžu jeho užívatelia informovať o sebe, svojich aktivitách, predmete činnosti (s prihliadnutím k písmenu c) tohto článku), diskutovať, žiadať iných užívateľov o radu a podobne.
  3. V oblasti spotrebného materiálu pre tlačiarne (ako napr. kazety pre tlačiarne, fo-topapier, ........) môžu inzerovať len súkromné osoby (t.j. nepodnikatelia) a spoločnosť Grand – MS.
 10. Služba – Službou, poskytovanou poskytovateľom užívateľovi sa rozumie akákoľvek činnosť užívateľa na IPS (napr. zadaná inzercia, reklama, poradenstvo, ....).
 11. Inzerent – Inzerentom sa rozumie každý, kto inzeruje na IPS. (Každý inzerent je zároveň užívateľom IPS).
 12. Súkromný inzerent – Je každá fyzická osoba (nepodnikateľ), inzerujúca na IPS. Každý súkromný inzerent je zároveň užívateľom IPS.
 13. Firemný inzerent (podnikateľ) – Je každá fyzická, alebo právnická osoba, združenie, samostatne hospodáriaca osoba, osoba vykonávajúca slobodné povolanie, či iný obdobný subjekt, inzerujúci na IPS. (Pod pojmom fyzická osoba sa v prípade firemného inzerenta chápe podnika-teľ teda tzv. „samostatne zárobkovo činná osoba“.) Každý firemný inzerent je zároveň užívateľom IPS. Firemný inzerent je chápaný ako podnikateľ.
 14. Publikovanie PR článkov a SEO - Realizuje ho každý užívateľ, ktorý publikoval informácie v časti IPS s názvom „PR články – SEO“.
 15. Prezentovanie firmy – Realizuje ho každý užívateľ, ktorý publikoval informácie v časti IPS s názvom „Firmy – SZČO“.
 16. Publikoval – Pod týmto pojmom sa rozumie akékoľvek napísanie inzerátu, článku, reklamy, či inej obdobnej činnosti na IPS a to bez ohľadu, či je zverejnená, alebo nie.
 17. Poradňa – Jej účastníkom je každý užívateľ, ktorý publikovala príspevok v časti IPS s nazvanom „Poradňa“.
 18. Príspevok – Pod pojmom príspevok sa rozumie akýkoľvek inzerát, oznam, reklama, požiadavka, názor, či hodnotenie, obsahujúce text, obrazovú informáciu, ikonu, link, či akúkoľvek inú informáciu či činnosť vykonanú, alebo zverejnenú užívateľom na IPS.
 19. Nespoplatnené služby – Do tejto kategórie patrí „Inzerát zadarmo“. Pod pojmom inzerát zadarmo sa rozumie skutočnosť, že užívateľ môže vložiť na IPS inzerát, teda vykonávať určité „nespoplatnené úkony“ bez toho, aby za tieto úkony musel poskytovateľovi platiť finančný obnos. Schválením OP a zverejnením inzerátu na portály však užívateľ recipročne súhlasí s tým, aby poskytovateľ mohol na ním zadanú kontaktnú e-mailovú adresu zasielať e-maily informačného, obchodného, reklamného a obdobného charakteru, či newslettre. Tým zároveň dáva poskytovateľovi k uvedenej činnosti súhlas.
 20. Spoplatnené služby – Do tejto kategórie patria tzv. spoplatnené úkony, ako napr. Zaradenie na Top pozíciu, Zvýraznenie písma, Orámovanie, Podfarbenie, či Značkovanie, kto-ré sú spoplatnené prostredníctvom kreditného systému (balíčkov kreditov). 
  1. Ďalej sem patria príspevky uverejňované v kategórii „Firmy – SZČO“ a kategórii „PR články – SEO“, ktoré budú spoplatňované taktiež prostredníctvom Kreditného systému (balíčkov kreditov). V súčasnej dobe však spoplatňované nie sú.
  2. Aj pri spoplatnených službách schválením OP užívateľ recipročne súhlasí s tým, aby poskytovateľ mohol na ním zadanú kontaktnú e-mailovú adresu zasielať e-maily informačného, obchodného, reklamného charakteru, či newslettre. Tým zároveň dáva poskytovateľovi k uvedenej činnosti súhlas. (Zákazník si platí len za spoplatnenú časť služby, ako napr. zaradenie na „Top pozíciu“ avšak za nespoplatnenú časť služby, ktorou je základná časť služby, dáva recipročne súhlas k zasielaniu e-mailov od poskytovateľa).
 21. Reklama – Ide o platenú službu, ktorá môže mať podľa dohody medzi poskytovateľom a užívateľom rôzne formy a podoby, ako napríklad zverejnenie bannerov, prezentácia používateľov v kategórii „Firmy – SZČO“, publikovanie článkov v kategórii „PR články – SEO“ (Spropaguj svoj web), rozosielanie reklamných e-mailov (Newslettrov), prípadne iných dohodnutých aktivít reklamného charakteru. Reklama sa dohodne s každým záujemcom individuálne podľa jeho požiadaviek, na základe čoho sa vzájomnou dohodou určí jej cena.
 22. Inzerovanie, Kúpa, Predaj, Výmena, Darovanie, Prenájom, Podnájom, Dražba, Oznamy, Hodnotenia, Prezentácia, SEO a PR články, Diskutovanie, Reklama a iná obdobná činnosť – Sú úkony, ktoré môže užívateľ vykonávať na portáli (ďalej len „Úkony“).


III. Základné podmienky používania portálu
 1. Poskytovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. (Tým však nie je chápané fyzické „sprostredkovanie“ predaja tovaru, ale len umožnenie kontaktu medzi ponukou a dopytom). Poskytovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva užívateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktoré je portál zameraný a zároveň aj možnosť nakupovať tento tovar, či služby ďalším používateľom. Uzavretím obchodu medzi užívateľmi dochádza teda ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi užívateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní užívatelia.
  1. Obdobne nesú užívatelia všetku zodpovednosť za svoje príspevky v ostatných častiach IPS, ktorými sú Firmy – SZČO, PR články a Poradňa. Poskytovateľ za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nenesie žiadnu zodpovednosť.
 2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, oznamov, hodnotení, či akýchkoľvek iných príspevkov užívateľov. Obdobne nenesie zodpovednosť ani za žiadne záväzky medzi užívateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov, prípadne vzájomných rád, či iných obdobných činností. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah reklám, PR článkov či iné príspevky užívateľov nimi umiestnené na portál. Za ich obsah a všetky úkony vykonané na IPS zodpovedajú užívatelia.
 3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách užívateľov tretími stranami.
 4. Využívanie služieb IPS je možné len po súhlase užívateľa s týmito OP. Súhlasom užívateľa s OP dochádza medzi používateľom a poskytovateľom k uzatvoreniu zmluvy, ktorou sa poskytovateľ zaväzuje umožniť užívateľovi užívať v zmysle týchto OP portál a užívateľ dáva poskytovateľovi recipročne súhlas k zasielaniu informačných, reklamných a obdobných materiálov na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má iné práva.
 6. Základné inzertné služby portálu sú poskytované bezplatne.
  1. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby zverejnené pri vkladaní inzerátov v časti „Zvýhodnené spôsoby zverejňovania inzercie“. Využívanie základných inzertných služieb portálu nie je podmienené využívaním spoplatnených doplnkových služieb. Spoplatnené doplnkové služby je možné využívať nad rámec základ-ných inzertných služieb.
  2. Ďalšou výnimkou je kategória „Firmy – SZČO“ a kategória „PR články – SEO“, ktoré môžu byť spoplatnené. Spoplatnenie je vykonávané formou zakúpenia prísluš-ného „Balíka kreditov“ v cene 1€, 2€ 5€, 10 €, 15 € a 20 €. Uvedená cena balíkov kreditov je s DPH. 1 kredit má hodnotu 1 Eura (€). Po objednaní príslušného počtu kreditov, bude užívateľovi vystavená a zaslaná riadna faktúra. V prípade, že je príspevok v danej kategórii spoplatnený, musí si užívateľ najskôr zakúpiť príslušný počet kreditov a až potom môže pokračovať v zadávaní príspevku. Poskytovateľ nie je povinný zverejniť každý príspevok v týchto kategóriách, pričom už zverejnený príspevok môže zmazať. Poskytovateľ môže bez udania dôvodu zmazať ktorý-koľvek príspevok, pričom v prípade, že bola za tento príspevok už uskutočnená platba, tak túto platbu, prípadne jej alikvotnu čiastku vráti príslušnému užívateľovi.
 7. Počet bezplatne pridaných inzerátov súkromného inzerenta nie je obmedzený.
 8. Počet bezplatne pridaných inzerátov firemného inzerenta nie je obmedzený.
 9. Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky portálu. Užívatelia nemajú nárok na náhradu škody v dôsledku výpadku portálu, ani na inú formu kompenzácie.
 10. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú chybnú funkčnosť portálu. Užívatelia nemajú ná-rok na náhradu škody v dôsledku prípadnej chybnej funkčnosti portálu, ani na inú formu kompenzácie.
 11. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na odstavenie portálu z dôvodu jeho poruchy, údržby, inovácie, skončenia činnosti IPS, či iných skutočností, ktoré uzná za vhodné a potrebné. Užívateľom tým nevzniká nárok na náhradu škody, ani na inú formu kompenzácie.
 12. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie údajov zverejnených užívateľmi na portály. V prípade zneužitia užívateľom nevzniká nárok na náhradu škody, ani na inú formu kompenzácie.IV. Ochrana osobných údajov a súkromia
 1. Údaje zhromažďované prevádzkovateľom o štandardných užívateľoch by v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov nemali mať charakter osobných údajov. Aj napriek uvedenej skutočnosti prevádzkovateľ postupuje tak, ako by tieto údaje mali charakter osobných údajov.
 2. Údaje zhromažďované poskytovateľom o užívateľoch využívajúcich služby „Spoplatnené služby“ môžu mať charakter osobných údajov.
 3. Užívateľ poskytuje poskytovateľovi osobné údaje podľa úst. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákon o ochrane osob-ných údajov“), za účelom poskytovania služieb na IPS dobrovoľne.
  1. Poskytovateľ spracováva údaje zadané užívateľom v zmysle OP i za účelom informovania a propagácie o službách poskytovateľa či jeho obchodných partnerov, zasielania rôznych oznámení, vyrozumení, reklamných newslettrov, a činnosti obdobného charakteru.
  2. Užívateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov za informačným, propagačným, či reklamným účelom.
  3. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spra-covaním osobných údajov.
 4. Poskytovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje užívateľa portálu, ak to bude potrebné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní.
 5. Údaje o užívateľoch portálu použije poskytovateľ iba v medziach zákona o ochrane osob-ných údajov. Poskytovateľ uchováva len: meno, užívateľské meno inzerenta, inzerentom zadanú lokalitu bydliska (nie adresu), e-mailový kontakt a telefónne číslo, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte. Okrem toho sa uchováva IP adresa z ktorej bol kontakt používateľa na portál uskutočnený. V prípade, že si užívateľ zakúpi niektorý z balíčkov kreditov, musí poskytovateľovi zaslať svoje fakturačné údaje, ktoré potom poskytovateľ taktiež v medziach zákona uchováva.
 6. Používaním IPS, užívateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
 7. Užívateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Pristúpením k týmto OP užívateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby a že im v plnom rozsahu porozumel. Poučenie o právach dotknutej osoby je pre užívateľa prístupné v článku V. týchto OP a užívateľ prehlasuje, že sa s ním oboznámil. V. Poučenie o právach dotknutej osoby
 1. Podľa § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 122/2013 Z. z. druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z. z. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
 2. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písm. e) a f) bodu 1) ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 3. Podľa § 28 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z. dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.
 4. Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z. z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 
 5. Dotknutá osoba má právo nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. 
 6. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona č. 122/2013 Z. z., môže uplatniť blízka osoba.


VI. Vkladanie príspevkov
 1. IPS je rozdelený do samostatných kategórií, ktoré sa ďalej delia na príslušné podkategórie, do ktorých môžu užívatelia vkladať svoje príspevky.
 2. V zverejnených príspevkoch sa dá vyhľadávať podľa rôznych kritérií. Presnosť vyhľadávania závisí od toho, ako dôsledne vyplnia užívatelia vstupné polia pri zadávaní príspevku. Poskytovateľ nezodpovedá a neručí za správne vyhľadávanie jednotlivých položiek ani za správnosť a hodnovernosť zverejnených údajov.
 3. Užívateľ môže vkladať príspevok ako neregistrovaný, alebo ako registrovaný užívateľ. Výhodnejšie je vkladať príspevok ako registrovaný užívateľ, nakoľko potom má takýto užívateľ komplexný prístup k svojim príspevkom a pri opätovnom vkladaní príspevkov vypisuje už menej údajov.
  1. Ako neregistrovaný vložíme inzerát tak, že klikneme na text „Vložiť inzerát“ , ktorý sa nachádza v pravo hore a je pred ním znamienko „+“. Následne sa nám zob-razia tabuľky s políčkami, ktoré vyplníme podľa nápovedy. Čím dôslednejšie vyplníme políčka, tým dôslednejšie bude vyhľadávanie daného inzerátu. Po vypísaní povinných políčok, ktoré sú označené hviezdičkou už len uložíme inzerát a to tak, že klikneme na modré políčko v spodnej časti označené textom „Uložiť inzerát“. Ak sme si dané rozmysleli a inzerát nechceme uložiť, klikneme v spodnej časti na modré tlačítko „Zrušiť“.
  2. Ako chceme vkladať inzerát ako registrovaný najskôr sa musíme registrovať. Registrácia je veľmi jednoduchá. Klikneme v hornej časti portálu na text „Registrovať“, po čom sa nám zobrazí tabuľka, do ktorej vyplníme svoje Meno, Používateľké meno, Heslo, E-mailovú adresu a pre antispamovú ochranu potvrdíme, že nie sme robot. Následne klikneme na tlačítko „Zaregistrovať“. Ak sme si registráciu rozmysleli klikneme na tlačítko „Zrušiť“. Ak sme už zaregistrovaný a vstupujeme do portálu stačí ak zadáme len „Užívateľské meno“ a „Heslo“, po čom už môžeme zadávať nový inzerát.
  3. V prípade, že máte záujem svoje inzeráty zvýhodňovať niektorým zo spoplatnených spôsobov, ktoré systém portálu podporuje, môžete tak vykonať nákupom „KREDITOV“. Kredity si môžete zakúpiť napr. tak, že kliknete na text „Prihlásiť / Odhlásiť“ nachádzajúci sa v hornej lište portálu, po čom sa vám roztvori menu s názvom „Objednať balíček kreditov“. Zo zobrazených balíčkov kreditov si môžete zakúpiť ten, ktorý vám najviac vyhovuje. Následne pri zvýhodnení vášho inzerátu môžete použiť príslušný počet kreditov. Pri každom spôsobe zvýhodnenia je presný popis použitia kreditov s uvedením ich počtu.
  4. Po objednaní kreditov, Vám bude doručená riadna faktúra. Cena 1 kreditu je 1 €. Cena je uvádzaná s DPH. Ako formu úhrady si môžete zvoliť niektorú z možností, ktorú ponúka portál.
  5. Užívateľ zverejnením svojho inzerátu, oznamu, požiadavky (úkonov) na portály dáva súhlas na uverejňovanie svojich kontaktných a identifikačných údajov v súvislosti so svojim inzerátom. O ich rozsahu rozhoduje sám, pri zadávaní inzerátu.
  6. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom jeho užívateľského konta.
  7. Užívateľ je povinný kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia jeho užívateľského konta a svojich údajov. Zároveň je povinný v prípade zistenia takýchto aktivít, ihneď po ich zistení si zmeniť údaje svojho užívateľského konta (napr. prostredníctvom e-mailu, zabudol som svoje heslo, kedy mu bude automatom vygenerované a na jeho kontaktnú adresu zaslané nové).
  8. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, či dotazov môžete kontaktovať poskytovateľa.

VII. Profil užívateľa inzerenta
 1. Inzerent si môže prezrieť svoj profil v menu nachádzajúcom sa v hlavičke IPS pod textom „Odhlásiť/Prihlásiť“ a to v položke „Profil“. Po aktivovaní danej položky je potrebné vložiť svoje „Používateľské meno“ a „Heslo“, po čom sa nám zobrazí náš profil, ktorý si môžeme následne upraviť.
 2. Inzerent si môže upraviť svoj profil v menu nachádzajúcom sa v hlavičke portálu pod textom „Odhlásiť/Prihlásiť“ a to v položke „Úprava profilu“. Po aktivovaní danej položku je potrebné vložiť svoje „Používateľské meno“ a „Heslo“.


VIII. Inzeráty
 1. Svoje inzeráty si môže užívateľ prezrieť v menu nachádzajúcom sa v hlavičke portálu pod textom „Inzeráty“ a to v položke „Moje inzeráty“. Predtým však musíte zadať do zobrazenej tabuľky svoje „Používateľské meno“ a „Heslo“, po čom sa Vám zobrazia vaše inzeráty.
 2. Obľúbené inzeráty si môžete pozrieť v menu nachádzajúcom sa v hlavičke portálu pod textom „Inzeráty“ a to v položke „Obľúbené inzeráty“. Predtým však musíte zadať do zobrazenej tabuľky svoje „Používateľské meno“ a „Heslo“, po čom sa Vám zobrazia vaše obľúbené inzeráty (tie, ktoré Ste si ako obľúbené označili hviezdičkou).
 3. Všetky inzeráty si môžete pozrieť v menu nachádzajúcom sa v hlavičke portálu pod textom „Inzeráty“ a to v položke „Všetky inzeráty“, po čom sa Vám zobrazia všetky inzeráty.
 4. Úpravy inzerátov môžete vykonávať v menu nachádzajúcom sa v hlavičke portálu pod textom „Prihlásiť / Odhlásiť“ a to v položke „Moje inzeráty - úprava“. Predtým však musíte zadať do zobrazenej tabuľky svoje „Používateľské meno“ a „Heslo“, po čom sa Vám zobrazia vaše inzeráty s možnosťou ich editovania (Vymazať, Archív, Topovať, Upraviť).
 5. Inzerát je po vložení v prípade, že nie je užívateľom zmazaný skôr, zobrazovaný v IPS  po dobu 90 dní. Pred ukončením doby jeho expirácie dostáva registrovaný užívateľ na ním uvedený kontaktný e-mail správu v ktorej je upozornený na expiráciu predmetného inzerátu. Zaslaný e-mail obsahuje  link prostredníctvom ktorého môže užívateľ predĺžiť publikovanie inzerátu o ďalších 90 dní.
 6. Počas doby čo je inzerát užívateľa zverejňovaný na IPS, môže registrovaný užívateľ prostredníctvom svojho konta tento inzerát spravovať a to až do jeho vymazania. Neregistrovaný užívateľ môže inzerát spravovať len prostredníctvom linku, ktorý mu bol zaslaný e-mailom po vložení inzerátu na IPS.


IX. Kredity
 1. Kredity slúžia na platbu za spoplatnené služby v platených príspevkoch. Jeden kredit má hodnotu jedného eura. Cena kreditov je uvádzaná s DPH. Kredity je možné zakúpiť po jednom, alebo v tzv. „balíčkoch kreditov“ v zmysle nápovedy.
 2. Prehľad o aktuálnom stave kreditov si môžete pozrieť v hlavičke portálu pod textom „Prihlásiť / Odhlásiť“ a to v položke „Vaše aktuálne kredity“.
 3. Zakúpenie kreditov môžete zrealizovať prostredníctvom menu v hlavičke IPS pod textom „Prihlásiť / Odhlásiť“ a to v položke „Objednať balíček kreditov“. Po objednaní vybraného balíčka kreditov sa Vám na monitore zobrazí informácia s názvom „Detail platby“ v ktorom je uvedený Počet zakúpených kreditov, Cena s DPH a bez DPH za objednané kredity a Spôsob platby Ofline (napr. bankovým prevodom) a Paypal.
  1. V prípade potvrdenia platby Ofline sa Vám na monitore zobrazí súhrnná informácia v ktorej je uvedený počet objednaných kreditov, ich cena a „ID balíka kreditov“, ktoré uveďte ako poznámku pri platbe.
  2. V prípade zvolenia spôsobu platby prostredníctvom „PayPal“ postupujete v zmysle pokynov daného systému.
 4. Po objednaní kreditov Vám bude informačným systémom IPS zaslaná informácia o objednávke a výške platby, čo však nie je daňový doklad. Daňový doklad (faktúra) Vám bude vystavený poskytovateľom zvlášť a zaslaný na vašu adresu.


X. Registrácia
 1. V prípade, že sa máte záujem zaregistrovať, vykonáte tak, že kliknete na text „Registrácia“, nachádzajúci sa v hlavičke portálu.
 2. Následne sa zobrazí registračná tabuľka v ktorej musíte uviesť svoje Meno, Používateľské meno, Heslo, Overenie hesla, E-mailovú adresu (kontaktnú), Overenie e-mailovej adresy, a potvrdiť antispanovú ochranu že nie Ste robot, po čom potvrdíte tlačítko „Zaregistrovať“. Tým je Vaša registrácia ukončená. Vaše registračné údaje si dôsledne odložte a chráňte, aby sa k nim nedostali nepovolané osoby.


XI. Zabudnuté heslo a užívateľské meno
 1. V prípade, že Ste sa zaregistrovali riadne si uschovajte svoje prístupové údaje, nakoľko k vášmu heslu nemá prístup ani prevádzkovateľ. Ak predsa len svoje heslo zabudnete, môžete požiadať o nové prostredníctvom e-mailu, ktorý vám bude zaslaný po kliknutí na text „Nepamätáte si heslo“ zobrazený v informácii pre užívateľa pri prihlasovaní. E-mail nezasiela prevádzkovateľ, ale je automaticky vygenerovaný portálom.
 2. Obdobným spôsobom môžete postupovať aj v prípade, ak Ste zabudli svoje používateľské meno. Vtedy kliknite na text „Nepamätám si používateľské meno“.

XII. Úprava údajov inzerenta
 1. Užívateľ sa zaväzuje uvádzať svoje kontaktné údaje na portály pravdivé a presné a v prípade, že dôjde k ich zmene v čo najkratšom čase ich aktualizovať.
 2. V prípade zistenia, či podozrenia, že uvedené údaje nie sú pravdivé môže poskytovateľ inzertné konto a inzeráty zrušiť a to bez toho, aby to oznamoval užívateľovi. Inzerent nemá v takomto prípade nárok na náhradu prípadnej škody.
 3. Svoje údaje si môže užívateľ pozrieť v hlavičke IPS v menu „Profil“ nachádzajúcom sa pod textom „Prihlásiť / Odhlásiť“.
 4. Upraviť svoje údaje si užívateľ môže v hlavičke portálu v menu „Úprava profilu“ nachádzajúcom sa pod textom „Prihlásiť / Odhlásiť“.
 5. V profile užívateľa je možné pridať aj fotografiu.


XIII. Užívatelia
 1. Užívateľ plne zodpovedá za obsah ním uverejnených príspevkov, ako i obsah príspevkov uverejnených z jeho, či prostredníctvom jeho užívateľského konta.
 2. Užívateľ musí vhodným spôsobom zabezpečiť prístupové údaje do svojho užívateľského konta a vykonať také opatrenia, aby jeho užívateľské konto nemohlo byť zneužité inou osobou.
 3. Užívateľ zodpovedá za to, že jeho činnosť na portáli a ním uverejňované príspevky budú v súlade s týmito OP.
 4. Užívateľ zodpovedá za to, aby jeho príspevky, či príspevky odosielané z jeho konta boli v súlade s právnymi normami SR, najmä:
  1. Môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v SR dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a používateľ k ním má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských).
  2. Pri pridávaní inzerátu je možné zverejňovať len fotografie a texty, ktorých je užívateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv).
  3. Je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných užívateľov či iných osôb a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR.
  4. Neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvoj-zmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach.
  5. Nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou.
  6. Nesmie niekoľkokrát (opakovane) uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná.
  7. Musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platenej reklamy.
  8. Musí dbať na to, aby ním zverejnené inzeráty, či iné publikované príspevky boli aktuálne.
  9. Nesmie zabezpečovať uverejňovanie vlastnej ponuky automatickým systémom (importom).
 5. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto OP. Užívateľ nesmie služby portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných poskytovateľom, alebo jeho partnermi, alebo rušiť používanie týchto serverov, alebo služieb poskytovateľa inými osobami.
 6. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené, alebo poskytnuté prostredníctvom poskytovateľa.
 7. V prípade, ak užívateľ ponúka svoj tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takýto tovar výlučne prostredníctvom svojho firemného konta.
  1. V prípade, že užívateľom je podnikateľ nemôže inzerovať spotrebný materiál pre tlačiarne a kopírky. Dané sa nevzťahuje na poskytovateľa.
  2. Ak je pochybnosť, či je užívateľ podnikateľ, prípadne je možnosť, že sú príspevky publikované v prospech podnikateľa a obsahujú údaje o spotrebnom materiály pre tlačiarne a kopírky, môže ich poskytovateľ bez uvedenia dôvodu a vyrozumenia užívateľa zmazať. V takomto prípade nemá užívateľ nárok na žiadnu náhradu škody ani inú kompenzáciu.
 8. Užívateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy tovaru cez IPS, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Poskytovateľ nevystupuje v pozícii pre-dajcu, distribútora, či sprostredkovateľa inzerovaného tovaru.


XIV. Poskytovateľ
 1. Poskytovateľ je oprávnený zmazať príspevok užívateľa aj bez upozornenia a náhrady prípadnej škody, v prípade, že:
  1. Užívateľ porušil, alebo je podozrenie, že porušil tieto OP.
  2. Užívateľ označil obrazové prílohy vodoznakom, textom, logom, iným znakom, orámoval, či inak zvýraznil. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na užívateľa.
  3. Užívateľ inzeruje spotrebný materiál pre tlačiarne a nie je, prípadne je podozrenie, že nie je súkromnou osobou (nepodnikateľom).
  4. Užívateľ mu nepreukáže, prípadne nedokáže preukázať svoju identitu.
  5. Jeden užívateľ pridáva príspevky pod viacerými kontami.
 2. Poskytovateľ prostredníctvom IP nevystupuje v pozícii predajcu, distribútora, či sprostredkovateľa inzerovaného tovaru.
 3. Pridávané príspevky môžu prechádzať kontrolou poskytovateľa, ktorý môže kontrolovať dodržiavanie OP. Poskytovateľ portálu si vyhradzuje právo odstránenia príspevku, ktorý bude v rozpore so zákonmi SR, dobrými mravmi alebo by bol inak nevhodný pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu užívateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie príspevku do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný príspevok a to bez oznámenia užívateľovi. Príspevky, ktoré týmto podmienkam odporujú môžu byť bez oznámenia užívateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené služby, platený inzerát, či reklamu. V prípade, ak budú príspevky používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s OP, považuje sa konanie používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s týmito OP; služba (tovar) sa v takom prípade považuje za poskytnutú v celom rozsahu.

XV. Zdieľanie vybranej ponuky
 1. Vybraný tovar či jeho časti, môžu byť zdieľané poskytovateľom podľa jeho zváženia. Zdielanie môže byť na portáloch poskytovateľa, či iných portáloch. Užívateľ s týmto zdielaním súhlasí, toto zdielanie však nie je zo strany užívateľa nárokovateľné.


XVI. Je zakázané inzerovať
 1. Na IPS je zakázané inzerovať:
  1. Rýchle a bezprácne zárobky.
  2. Inzeráty ktoré smerujú k obsahu pracanadoma.sk/xxx, chudnete.sk/xxx, kli-kacka.sk, registrácia.sk/xxx, a obdobné činnosti a adresy.
  3. Služby propagujúce „zázračné“ chudnutie – nálepky, náplaste, tabletky, online pomoc, online kurzy.
  4. Prácu, či služby s vyžadovaným poplatkom vopred.
  5. Audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou.
  6. Multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry a obdobné.
  7. Výkup zvierat.
  8. Pyrotechniku (okrem pyrotechniky I. triedy).
  9. Kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty (s výnimkou legálnych činností neporušujúcich autorský zákon a ostatnú legislatívu platnú na danom úseku).
  10. Propagácia a predaj liekov, cigariet, cigár, alkoholu, drog a iných látok obdobného charakteru.
  11. Inzeráty v inom ako slovenskom, alebo českom jazyku (vrátane nesprávnej Slovenčiny a Češtiny – prekladov zahraničných počítačových robotov a podobne). 
  12. Erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, tantra masáže, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky a obdobné činnosti.
  13. Bločky, faktúry, doklady, technické preukazy a obdobné dokumenty.
  14. Nadmerné množstvo tovaru (v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt). 
  15. ŠPZ značky.
  16. Chip tuning (optimalizácia softvéru v riadiacej jednotke motora), powerboxy (prídavné zariadenia montujúce sa ako medzikus do elektrického systému vo-zidla s cieľom zmeniť parametre motoru).
  17. Pohonné hmoty.
 2. Spotrebný materiál pre tlačiarne a kopírky nemôže inzerovať podnikateľ. (Súkromná osoba, ktorá nie je podnikateľom však môže takýto materiál v primeranom množstve inzerovať. Výnimkou je poskytovateľ, ktorý takýto tovar môže inzerovať, pričom sa na neho žiadne obmedzenia v tomto smere nevzťahujú.)
 3. Ďalej je zakázané:
  1. Inzerovať jeden (rovnaký) tovar vo viacerých kategóriách.
  2. Inzerovať nadmerné množstvo tovaru alebo služieb v jednom inzeráte (v jed-nom inzeráte je možné inzerovať len jeden konkrétny produkt), pričom je možné uvádzať v texte viac veľkostí alebo farieb jedného produktu v jednom inzeráte.
  3. Písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek.
  4. Do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?).
  5. Do názvu, textu a fotografií k inzerátu vkladať kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, www adresu, FB stránku, či stránku na iné sociálne siete), kontaktné údaje používateľ vkladá pri zadávaní príspevku do vstupného formulára a to výhradne na miesta na to určené.
  6. Pridávať k inzerátu orámované a inak zvýraznené fotografie.
  7. Uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text, čísla, či znaky. Výnimkou je poskytova-teľ, ktorý môže na zverejňovaných fotografiách zobrazovať ľubovoľné logo, texty, či symboly.
  8. Používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...).
  9. Vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis.
  10. Používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety.
  11. Používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...).
  12. Používať slovné skratky ako napríklad: „atď., napr., cca, a iné, a podobne,“ resp. ich ekvivalenty.
 4. Ďalej je nevyhnutné, aby inzerát v kategórii Práca obsahoval nasledujúce informácie:
  1. Druh pracovného pomeru.
  2. Informáciu o zamestnávateľovi.
  3. Konkrétny popis pracovnej ponuky a náplň práce.
  4. Miesto výkonu práce.
  5. Pracovný čas.
  6. Podmienky pre uchádzača.
  7. V jednom inzeráte je možné ponúkať iba jednu pracovnú pozíciu.

XVII. Zrušenie konta a príspevku
 1. Užívateľ súhlasí, že poskytovateľ môže jeho užívateľské konto a príspevok kedykoľvek odstrániť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Poskytovateľ o odstránení prí-spevku užívateľa neinformuje. Poskytovateľ môže príspevok odstrániť najmä na základe:
  1. Porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie používateľom, prí-padne podozrenia z takéhoto porušenia.
  2. Porušenia týchto OP.
  3. Absencie aktivity užívateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo konto použité ani raz počas 31 dní od prvého odhlásenia).
  4. Ak sa na kontaktné telefónne číslo používateľa nedá dovolať.
  5. Ak sa cez kontaktný e-mail používateľa nedá s ním spojiť (neodpovie do 24 ho-dín).
  6. Z dôvodu poškodzovania poskytovateľa, jeho záujmov, alebo poškodzovania iného používateľa.


XVIII. Zodpovednosť poskytovateľa
 1. Poskytovateľ zodpovedá za riadne poskytovanie spoplatnených služieb v zmysle OP.
 2. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných spoplatnených služieb je poskytovateľ povinný tieto vady po písomnom upozornení užívateľa odstrániť. 


XIX. Reklamačný poriadok
 1. V prípade záujmu o reklamáciu je užívateľ povinný písomne kontaktovať používateľa na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 2. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti, s uvedením čísla inzerátu a linku na inzerát, či linku na reklamovaný príspevok (službu - tovar). 
 3. Z reklamácie musí byť zrejmé kto a na základe čoho si reklamáciu uplatňuje.
 4. Reklamovať je možné len spoplatnené služby.
 5. Prevádzkovateľ portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.
 6. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť užívateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako oprávnený, bude používateľa informovať o ziste-niach a krokoch smerujúcich k jeho náprave, pričom ak to je možné reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
 7. Nakoľko v daných prípadoch, tak ako je to uvedené v týchto OP, ide o obchodný vzťah medzi obchodnými partnermi, nepostupuje sa podľa Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa, ale podľa Obchodného zákonníka.


XX. Záverečné ustanovenia
 1. OP v ktorých sú stanovené podmienky požívania IPS nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na IPS.
 2. IPS môže používať súbory cookies, ktoré pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok portálu vyjadrujete poskytovateľovi súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho prehliadača. Ak užívateľ navštívi stránky portálu, či iné stránky poskytovateľa a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považuje to poskytovateľ za prijatie jeho podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies sú prístupné v nápovede každého prehliadača.
 3. V štandardnej situácii pri užívaní IPS má užívateľ postavenie obchodného partnera a na otázky neupravené týmito OP sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 4. V prípade, ak by za bližšie nešpecifikovaných okolností nastal stav, pri ktorom by mal užívateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa, ako i ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky.
 5. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov ako aj bez ich súhlasu, pričom im nevznikajú žiadne nároky na náhradu za prípadnú vzniklú škodu.
 6. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto OP z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytova-ných služieb, alebo z dôvodu iných potrieb prevádzkovateľa. Poskytovateľ nie je povinný o danom informovať užívateľa.
 7. V prípade, že dôjde k zmene OP, užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia OP.
 8. Užívateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením OP. Ak užívateľ pokračuje v používaní služieb a využívaní či zadávaní úkonov a príspevkov po prevedení zmien OP poskytovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel v OP bez výhrad súhlasí. 

V Prievidzi dňa 1.06.2016

  Prevádzkovateľ:
Grand – MS, s.r.o.